Loading...
GObec 2017-12-21T20:24:26+00:00

Mapový server GObec

Internetový mapový server GObec představuje ucelený mapový informační geoportál pro města a obce. Využívá mapové podklady a geografické informace z různých zdrojů a od různých poskytovatelů, sjednocuje jejich formát a souřadný systém a poskytuje tak uživatelům, městům a obcím, ucelený pohled na své správní území.

GObec je první internetová mapová aplikace s dálkovým přístupem do KN prostřednictvím WSDP ČÚZK!

Mapový server GObec umožňuje veřejně prezentovat na internetu mapové podklady a dokumenty o území města a obce v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím.

GObec – popis a výhody řešení

GObec je plně internetová aplikace, nemusíte řešit počet softwarových instalací a licencí, svůj mapový projekt máte dostupný na libovolném počtu zařízení v jednom čase, stačí připojení na internet.

GObec projekt má veřejnou a zabezpečenou část, která je přístupná pouze po přihlášení zabezpečeným heslem. Sami rozhodujete, které mapové vrstvy, pasporty a funkce poskytnete ve veřejném projektu, dostupném nejlépe ze stránek města či obce.
V jednom prostředí a souřadném systému sdílíte letecké snímky, podkladové polohopisné mapy, územní plány, katastrální mapy, zákresy inženýrských sítí, pasporty prvků území, geodetická zaměření, rozvojové plány, atd.

GObec je první aplikace s dálkovým přístupem do katastru nemovitostí (KN) prostřednictvím služby WSDP (webové služby dálkového přístupu) ČÚZK, která je pro města a obce poskytována bezplatně. V rámci systému Gobec máte tak umožněn úplný a aktuální přístup k údajům katastru nemovitostí včetně stahování částečných či úplných výpisů LV. Nepotřebujete žádné aktualizace souborů s údaji KN (placené několikrát ročně), vše je k dispozici okamžitě a v aktuálním stavu.

GObec obsahuje celou řadu rozšiřujících modulů a funkcí, které jsou všechny dostupné okamžitě, v ceně úvodního zřizovacího poplatku. Po celou dobu využívání mapového serveru GObec máte k dispozici i všechny nové moduly a funkce, které postupně vyvíjíme z vlastní aktivity, ale i jako odezvu na požadavky našich uživatelů.

Zpracujeme všechny vaše mapová data! Po celou dobu využívání mapového serveru GObec máte k dispozici náš datový servis, obsahující aktualizaci i zakládání nových mapových vrstev podle vašich požadavků, a to bez jakýchkoliv dalších finančních nároků z naší strany.

Transparentní smlouva o dílo vám zaručí regulérní a férové smluvní podmínky, garanci plateb bez dalšího navyšování, standardní 3 měsíční výpověď a pravidelné platby zpětně za uplynulé čtvrtletí. Žádné platby předem na fixní období a nevypověditelné smluvní podmínky!

Nabízíme akční slevy pro sdružení a svazky obcí. S výhodou lze využít uzavřenou rámcovou smlouvu se Sdružením místních samospráv – SMS ČR!

GObec – tématický katastr on-line

GObec je prvním internetovým mapovým serverem s on-line napojením na servery ČÚZK přes službu WSDP!

Katastr on-line znamená, že veškerá získaná data, mapy, údaje či dokumenty pocházejí z aktuálních datových zdrojů ČÚZK a jsou v daný časový okamžik 100% platná. Žádné (placené) aktualizace dat katastru nemovitostí v periodě 1-12 měsíců, ale vždy on-line aktuální data!

Přístupy on-line do katastru nemovitostí prostřednictvím účtu WSDP (webová služba dálkového přístupu) mohou být přidělovány konkrétním uživatelům nebo mohou být sdíleny v rámci městského nebo obecního úřadu. Veškerou autentizaci a kontrolu nad přístupovými právy k účtu WSDP KN přebírají služby GObec, a to včetně nastavování bezpečných hesel či automatického prodlužování jejich platnosti.

WSDP KN – webová služba dálkového přístupu do katastru nemovitostí, je plnohodnotná služba dálkového přístupu do KN pro webové aplikace a umožňuje především:

 • Vyhledávání parcel dle různých kritérií – čísla a podlomení parcely, číslo popisné, list vlastnictví (LV) či identifikace vlastníka (IČ, název, jméno, RČ)
 • Určení parcel výběrem v mapě – bodem, linií, plochou, sousední parcely
 • Ukládání výběrů parcel do seznamů s názvem a barevným rozlišením
 • Práce s uloženými seznamy parcel – editace obsahu, zobrazování seznamů parcel v mapě, připojování dokumentů k seznamům
 • Možnost exportů seznamů parcel do XLS, SHP (S-JTSK) pro další účely
 • Úplné a částečné výpisy LV ve formátu PDF z dálkového přístupu KN s volbou získání historického stavu
 • Napojení na systém VITA – pro stavební řízení aj.

Majetek obce/města – automaticky generovaná vrstva parcel ve vlastnictví obce/města na základě on-line údajů ČÚZK s kontrolou platnosti dat v cyklu 24 hodin. Unikátní funkce vyvinutá v rámci mapového systému GObec!

Pasporty

GObec – moduly

GObec – modul pro tvorbu pasportů

Pasportizace – modul pro kompletní tvorbu a správu pasportů

V současnosti je v rámci systému GObec k dispozici více než 40 typů pasportů – místní komunikace a chodníky, dopravní značení, zimní údržba, městský mobiliář, lampy a vedení veřejného osvětlení, prvky vodovodu a kanalizace – hydranty, šachty, studny, městský rozhlas, odpadové hospodářství, městská zeleň – stromy, živé ploty a plochy zeleně, místa zájmu – pamětihodnosti, významné objekty, turistika, budovy a energetické štítky, pronájmy a prodeje, věcná břemena v jednání, investiční akce, plakátovací a reklamní plochy, městský kamerový a varovný systém, mimořádné události, záplavová území a mnoho dalších.

Základní funkčnost a parametry modulu pro tvorbu pasportů:

 • zákres linií a ploch – s barevným rozlišením dle předem definované legendy
 • vkládání bodových symbolů – výběr z rozsáhlé grafické databáze cca 600 symbolů
 • napojení polohy na  RÚIAN – automaticky lze doplňovat do tabulky název obce, části obce a název ulice
 • doplňování volné struktury atributových (tabulkových) údajů s přednastavenými hodnotami podle požadavků uživatele
 • propojení prvků pasportu s libovolnými dokumenty a fotografiemi s automatickým zmenšením jejich rozlišení
 • rychlý zákres poznámek – bodových, liniových i plošných, včetně zobrazení popisů v mapě
 • vyhledávání a lokalizaci prvků pasportu dle hodnot připojených atributových údajů
 • skrytí vybraných položek atributových údajů ve veřejné části projektu
 • export do XLS a SHP (S-JTSK), sumarizaci vybraných hodnot prvků pasportu, atd.

Mobilní aplikace pro sběr dat v terénu

Pro snadné použití na tabletech a mobilních telefonech je určena mobilní verze aplikace GObec, usnadňující vstup dat, především vkládání bodů a vyplňování tabulek, přímo v terénu pomocí mobilního zařízení, včetně GPS lokalizace současné polohy.

GObec – modul pro správu hřbitovů

Kompletní evidence a správa hrobových míst

V rámci systému GObec je správa hrobových míst prováděna jako specální pasport s rozšířenou funkčností, rozsáhlou atributovou (tabulkovou) částí a možností tisku nájemních smluv a dalších dokumentů podle připravených šablon. Vhodnou součástí je vytvoření plánu hřbitova se zákresem obrysů hrobových míst, nejlépe novým geodetickým měřením, případně digitalizací existujícího plánu hrobových míst.

Základní funkčnost a parametry modulu pro správu hřbitovů:

 • výběr hřbitova (pokud je jich v obci více), sekce, čísla hrobu, evidenčního čísla z písemného záznamu, čísla smlouvy
 • zadání druhu hrobu – hrobka, jednohrob, dvojhrob, kolumbárium, urnový hrob atd.
 • výpočet plochy pro stanovení ceny dle zadaných rozměrů hrobu
 • zadání stavu hrobu dle pochůzky v terénu nebo fotodokumentace (udržovaný, se základem, atd.)
 • zadání kompletních dat o zesnulém či zesnulých, nájemci, případně náhradním nájemci, hrobu
 • stanovení jednotkových cen za pronájem a služby za určité období či podle plochy hrobu s výpočtem celkové ceny
 • automatické vyplňování a tisk smluv, upozornění a upomínek do formátu PDF podle připravených šablon
 • hromadné generování nájemních smluv a jejich zasílání na mailové adresy
 • připojování fotografií a další dokumentace k hrobovým místům
 • výběry hrobů dle data vypršení smlouvy se zobrazením v mapě a následným exportem do seznamu XLS
 • verze pro veřejnost – vyhledávání hrobového místa se zobrazením v mapě dle čísla hrobu, zesnulého, nájemce, čísla smlouvy, atd.

GObec – modul pro evidenci majetku

Evidence majetku – závěrky, oceňování, podklady pro audit

Modul pro evidenci majetku obce/města využívá a rozšiřuje schopnosti systému GObec komunikovat on-line s údaji katastru nemovitostí prostřednictvím služby WSDP KN.

Základní funkčnost a parametry modulu pro evidenci majetku:

 • stahování majetku obce/města přes dálkový přístup WSDP KN
 • stahování sestav hromadně pro parcely ve všech dotčených katastrálních územích – dle jména subjektu nebo jeho IČ
 • předvyplnění tabulkových cen pro parcely podle kultur, možnost zadávání individuálních částek
 • kompletní informace o parcelách – věcné břemena a jejich kód, zástavní právo, duplicitní vlastnictví atd.
 • průběžné zadávání poznámek a přepisování hodnot s přenosem do dalších stažených sestav
 • třídění dle položek, editace, sumarizace dle zadaných kritérií,
 • automatické porovnávání sestav – přírůstky, úbytky s volbou zahrnuté, resp. nezahrnuté
 • tiskové výstupy sestav do XLS, atd.

GObec – modul pro mimořádné události

Krizové řízení v mapě pro mimořádné události

Modul pro mimořádné události dle zákona 239/2000 Sb. § 2, písm. b) v rámci projektu GObec poskytuje veřejnosti důležité informace týkající se krizového řízení. Modul umožňuje sdílet pro tuto oblast důležité zákresy, informace, kontakty i připojené soubory a může tak pomoci řešit nenadálé události ve městě či obci.

Základní funkčnost a parametry modulu pro mimořádné události:

 • Podkladové mapy – letecké a satelitní snímky, mapy čísel popisných a ulic, katastrální mapy
 • Další vrstvy – zátopová území, skládky, průmyslové  a zemědělské podniky, důležité objekty – ČOV, trafostanice, tlakové a regulační stanice plynu, inženýrské sítě, atd.
 • Zákresy do mapy – značky, linie, plochy s napojením na RÚIAN:
  • Evakuační plochy, evakuační centra, evakuační trasy
  • Náhradní zdroje pitné vody  a el. energie
  • Mechanizace a dopravní prostředky
  • Noclehárny, vývařovny, sklady pro materiál, atd.
 • Speciálně navržená knihovna značek
 • Informace připojené k zákresům:
  • Kontakty – adresy, mobilní čísla, internetové stránky, atd.
  • Textové poznámky
  • Připojené soubory – fotografie, plány, textové dokumenty
 • Vyhledávání prvků podle polohy nebo zadaných kritérií s lokalizací v mapě, atd.

GObec – modul pro komunikaci s veřejností

Hlášení závad – modul pro komunikaci s veřejností

Modul umožňuje ve veřejné části projektu GObec zadávat speciální poznámku, tzv. hlášení závad, i nepřihlášenému uživateli. Vyžadováno je pouze ověření prostřednictvím platné e-mailové adresy, pomocí které je hlášení závady zveřejněno. Zároveň je odesláno upozornění na určený e-mail na straně uživatele projektu – města či obce.

Základní funkčnost a parametry modulu hlášení závad:

 • Tvorba poznámek s hlášením závady pro nepřihlášeného uživatele – občana ve veřejné části projektu
 • Vyplnění povinných údajů a aktivace hlášení závady přes platnou e-mailovou adresu autora hlášení
 • Zaslání hlášení závady včetně odkazu v mapě do e-mailové schránky pověřenému správci hlášení závad
 • Reakce správce – vyřízení hlášení s automatickou změnou barvy ikonky dle legendy, atd.

Nejčastější dotazy

Co je to GObec? 2017-03-09T16:50:45+00:00

GObec je mapový server, který umožňuje vytvářet a provozovat ucelený mapový informační geoportál pro města a obce. Mapový projekt GObec se všemi funkcemi a moduly je dostupný výhradně prostřednictvím internetového prohlížeče. Nic není třeba instalovat, projekt je k dispozici na všech zařízeních a všude, kde je připojení na internet.

V čem mi GObec pomůže? 2017-03-09T16:49:04+00:00

GObec v jednom prostředí sjednocuje mapové vrstvy z různých zdrojů, plnohodnotně pracuje on-line s údaji katastru nemovitostí, pomáhá ve správě majetku obce, obsahuje modul pro tvorbu pasportů, modul pro krizové řízení, modul pro sběr dat v terénu, kompletně spravuje agendu hrobových míst. V neposlední řadě prezentuje obec/město navenek ve veřejné části projektu a umožňuje komunikaci s veřejností.

Jak je projekt GObec zabezpečen? 2017-03-09T17:06:08+00:00

GObec má veřejnou část a neveřejnou (zabezpečenou) část, dostupnou pouze po přihlášení. Žádná data z neveřejné části nejsou posílána nebo sdílena s částí veřejnou. Základní nastavení a oprávnění k přístupu probíhá vždy v rámci jedné mapové vrstvy. Jednotlivým skupinám uživatelů lze v rámci projektu určit, jaké neveřejné vrstvy se jim mohou zobrazovat a k jakým vrstvám mají mít rozšířený editační přístup.

Jak data pro projekt GObec získám? 2017-03-09T17:38:04+00:00

Data správců inženýrských sítí v rámci územně analytických podkladů (ÚAP) bezplatně obcím poskytuje zpravidla obec s rozšířenou působností (ORP). Ze zákona mají obce na tato data nárok pro správu vlastní technické mapy. Další data mají obce k dispozici v nějaké digitání formě v rámci vlastní činnosti – územní plán, geodetická zaměření, technické podklady, pasporty, rozvojové plány, atd. Dalším rozsáhlým zdrojem dat jsou veřejné on-line zdroje různých institucí státní správy a jejich webové mapové služby – ČÚZK, AOPK, INSPIRE, RÚIAN, ÚHUL, atd.

Jak jsou data GObec zálohována? 2017-03-09T17:21:56+00:00

Veškerá data v projektu GObec jsou několikanásobně zálohována na mapovém serveru v intervalu 24 hodin s týdenní historií. Podoba a formát dat je však zcela jiná, než jak tomu je u desktopového softwaru. Nemůže se stát, že v případě ukončení smluvního vztahu o data přijdete. Data, která vytváříte s využitím funkcí a modulů v rámci mapového serveru GObec jsou dostatečně chráněna a kdykoliv je možné je exportovat do standardních formátů XLS, SHP, atd.

Jak jsou data aktualizována? 2017-03-09T17:41:10+00:00

Jakmile jsou aktuální data k dispozici, rádi vám v rámci měsíčních paušálních plateb jakékoliv vrstvy mapového projektu GObec zaktualizujeme. Stejně tak vytvoříme vrstvy zcela nové a zpracujeme do nich nově poskytnutá data např. z nových či obnovených pasportů místních komunikací, zeleně, inženýrských sítí, atd. Údaje katastru nemovitostí jsou v rámci systému GObec výhradně on-line a jsou aktuální vždy.

Jsou některé vrstvy on-line? 2017-03-10T16:25:13+00:00

Ano, zvláště ze zdrojů ČÚZK – kompletní katastr nemovitostí, podkladová mapa ZABAGED, letecké snímky (ortofoto), interaktivní katastr, atd. Dalším významným zdrojem on-line dat je Google – letecké snímky, silniční mapa a obzvláště zajímavý Street View. Dalším rozsáhlým zdrojem on-line dat jsou veřejné zdroje různých institucí státní správy a jejich webové mapové služby – AOPK, INSPIRE, RÚIAN, ÚHUL, atd.

On-line katastr přes WSDP, co to je? 2017-03-10T16:29:27+00:00

WSDP – Webová Služba Dálkového Přístupu je služba od ČÚZK, pro města a obce bezplatná. Jedná se o plnohodnotný dálkový přístup do katastru nemovitostí, který je implementován přímo v systému GObec. Stačí vyplnit formulář s žádostí, který vám zašleme, a ČÚZK službu přibližně do týdne aktivuje. Tato služba vám v aplikaci GObec zajistí 100% aktuálnost všech dat z katastru nemovitostí. Jako profesní geodeti, pracující přes 20 let v katastru nemovitostí, zvláště víme, jak je aktuálnost dat v KN důležitá.

Dokupují se upgrade aplikace GObec? 2017-03-10T16:34:09+00:00

Ne, všechny nové verze aplikace GObec máte automaticky a bezplatně k dispozici. V současné době máme již 2 roky v provozu verzi 19. Každá nová verze má řadu vylepšení včetně zcela nových funkcí. Tento automatický upgrade se týká i všech nově vytvořených modulů. Jednoduše řečeno, nedokupujete žádná tlačítka. Jak systém GObec roste, tak rostou všichni jeho uživatelé s ním.

Je složité GObec ovládat? 2017-03-10T16:43:41+00:00

GObec byla vyvinuta speciálně pro používání na obcích a městech. Vycházeli jsme ze skutečnosti, že ne vždy bude tuto aplikaci ovládat profesní IT pracovník nebo dokonce informatik GIS, ale např. i neuvolněný starosta, který bude GObec používat pouze několikrát týdně. Všechny funkce jsou uživatelsky příjemné a se stručnou nápovědou hned u tlačítka. K dispozici je abecedně seřazena rozsáhlá nápověda k aplikaci GObec, doplněná o video nápovědu. Nejnověji provozujeme na našich stránkách sekci Novinky, kde informujeme o všech nových funkcích a vlastnostech systému GObec. A nakonec, pokud zavoláte, rádi vám poradíme 🙂

Jsou možné uživatelské úpravy? 2017-03-10T16:45:15+00:00

Ano, programujeme nové funkce a vlastnosti i na míru a naši uživatelé systému GObec tuto službu často využívají.

Jaké jsou ceny a jaké je financování? 2017-03-10T16:50:57+00:00

Cena sestává z pouhých dvou položek:

 1. vytvoření mapového projektu včetně všech vrstev, které jsou k dispozici – jednorázová platba (zpravidla dle počtu obyvatel konkrétního obce/města)
 2. provoz a správa včetně nadstandardních služeb (aktualizace vrstev, vytváření nových vrstev, kompletní datový servis, nové funkce a moduly, atd.) – měsíční paušál dle počtu obyvatel obce/města, účtován vždy za uplynulé čtvrtletí.

Cenovou nabídku vám zpracujeme a zašleme obratem!

Už nějaký mapový server používáme, je možný přechod? 2017-03-10T16:54:17+00:00

Ano, v tomto případě máte úvodní vytvoření mapového projektu včetně všech vrstev, které máte k dispozici z původního mapového serveru, bezplatně!

Proč právě GObec? 2017-03-10T16:57:34+00:00

V naší firmě GPlus, provozovatele mapového serveru GObec, máte seriózního partnera s transparentním smluvním vztahem a slušným jednáním. Nejlepší referencí je náš spokojený zákazník! Rádi vám poskytneme kontakty na naše uživatele, abyste sami zjistili, jak je GObec na obcích a ve městech používána, v čem je přínosem, proč si ji naši zákazníci pořídili a jak jsou spokojeni.